Piękna Wieś Podkarpacka

 

 

 


 Regulamin Konkursu
„Piękna Wieś Podkarpacka 2023”

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” jest elementem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025, ma na celu pokazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu jak również dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Równocześnie konkurs ma promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej oraz identyfikację i rozpowszechnianie najlepszych wzorców współpracy lokalnych społeczności, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś, stanowiąca wizytówkę regionu.

Zadaniem konkursu jest również ukazanie i wspieranie inteligentnych wsi „smart villages”,
w których społeczność zamieszkująca na obszarach wiejskich, wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, nowoczesne narzędzia i technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia, opierając się na lokalnych atutach i możliwościach.

I Regulacje ogólne

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie określonym w pkt. IV Regulaminu, na załączniku nr 1 do Regulaminu wraz ze stosownym materiałem zgłoszeniowym.
 2. W Konkursie może wziąć udział każda wieś położona na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Gmina może złożyć wniosek dotyczący jednej wsi.
 4. Z Konkursu, w ramach kategorii „Piękna Wieś Podkarpacka” jest wyłączona wieś, która:
 • w ostatnich pięciu edycjach Konkursu zajęła I miejsce,
 • w ostatnich trzech edycjach Konkursu zajęła II lub III miejsce.
 1. Do zgłoszenia dołącza się dokumentację opisową wraz ze zdjęciami, zgodnie z  wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny otrzymanych zgłoszeń w oparciu o kryteria punktowe oraz w oparciu o wizje lokalne, od których będzie można odstąpić w przypadku wystąpienia ograniczeń spowodowanych obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi.
  Do łącznej punktacji wlicza się również punkty otrzymane w wyniku głosowania internetowego.
 3. Zgłoszenia niespełniające wymagań konkursowych nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 4. Laureat I miejsca w konkursie otrzyma tytuł: „Piękna Wieś Podkarpacka 2023”.
 5. Miejscowość, która otrzyma największą liczbę głosów zdobytych poprzez głosowanie internetowe otrzyma wyróżnienie w ramach konkursu.
 6. Zdobycie I miejsca wyklucza udział laureata w Konkursie w następnych pięciu edycjach konkursu.
 7. Zdobycie II lub III miejsca wyklucza udział laureatów w Konkursie w trzech kolejnych jego edycjach.
 8. W przypadku, gdy do konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż pięć wniosków, organizator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia Konkursu.

II Ocena zgłoszeń

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie kryteriów punktowych wskazanych w pkt III Regulaminu.
 2. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej – stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej po wypełnieniu deklaracji bezstronności (załącznik nr 6), dokonują oceny zgłoszeń w oparciu o nadesłany materiał na podstawie kryteriów punktowych wskazanych w pkt III Regulaminu. Komisja Konkursowa może uszczegółowić kryteria oceny.
 4. Oceny dokonuje się dwuetapowo, w pierwszym etapie ocenie podlegają wszystkie zgłoszenia i wybiera się 10 najwyżej punktowanych. W drugim etapie ocenie podlega 10 zgłoszeń poprzez przyznanie punktów na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
  i głosowania internetowego.
 5. W ramach drugiego etapu dopuszcza się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia wizji lokalnej w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających dokonanie wizji na terenie województwa podkarpackiego.
 6. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta wsi lub przedstawiciela gminy. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz za pośrednictwem gminy, zawiadamia zainteresowanych o terminach wizytacji. Nieobecność przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracy komisji.
 7. W przypadku, gdy przeprowadzenie wizji lokalnych nie będzie możliwe Komisja Konkursowa wybiera laureatów na podstawie nadesłanych zgłoszeń, w oparciu
  o kryteria określone w pkt. III Regulaminu Konkursu na podstawie indywidualnej oceny dokonanej przez poszczególnych Członków Komisji.
 8. Głosowanie internetowe odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej według zasad określonych w Regulaminie głosowania internetowego, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 9. Oceny dokonuje się poprzez sumowanie punktów z obu etapów.

III Kryteria oceny i punktacja w ramach konkursu  – Piękna Wieś Podkarpacka 2023

 1. I etap – ocena prezentacji
 

Kryterium

Punkty

1.

Aspekty infrastrukturalne:

0 – 20

a)

architektura budowlana (stan techniczny i wizualny)

zabytki, rynek, budynki sakralne, budownictwo zagrodowe, itp., niezbędna infrastruktura komunikacyjna, bezpieczeństwo (chodniki, drogi, oświetlenie w miejscach publicznych, itp.), wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną, edukacyjną, rekreacyjną oraz jej stan techniczny

i wizualny oraz stopień rozbudowania: (szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, boiska, place zabaw, trasy i szlaki rekreacyjne, miejsca wypoczynku, siłownie, miejsca pracy itp.),

0-20

2.

Aspekty estetyki wiejskiej, ekologiczne (stan budynków, wygląd posesji prywatnych):

0 – 20

a)

estetyka terenów zielonych i posesji prywatnych, estetyka terenów zielonych w miejscach publicznych, dbałość
o czystość wsi i środowisko (strumienie, zagajniki, pobocza, rowy, itp.), krajobraz przyrodniczy (rodzaje nasadzeń, ład przyrodniczy),

0-20

3.

Aspekty społeczno-kulturalne wsi (działające stowarzyszenia, cykliczne imprezy, dbałość o kulturę
i tradycję):

0 – 20

a)

funkcjonowanie lokalnych organizacji (takich jak: stowarzyszenia, fundacje, OSP, KGW itp.), dbałość o dziedzictwo wsi, tożsamość kulturowa, projekty wzmacniające tożsamość wsi i życie wspólnotowe, wykorzystanie instrumentów wsparcia – przykładowe projekty zrealizowane w miejscowości niwelujące zdiagnozowane we wsi problemy, zapobiegające wykluczeniu społecznemu i migracji ze wsi do miast, realizowanie projektów o tematyce związanej z cennymi zasobami turystycznymi w swojej miejscowości,

0-20

4.

Sfera rozwiązań „smart”

0-25

a)

Dostępność usług publicznych realizowanych
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. w zakresie: energetyki, bezpieczeństwa, edukacja zdalna, transport publiczny, e-opieka, e-zdrowie,

0-5

b)

Zarządzanie publiczne: e-administracja, gospodarka odpadami, planowanie przestrzenne, monitoring jakości powietrza, spotkania i konsultacje on-line z mieszkańcami, włączanie mieszkańców we współdecydowanie,

0-5

c)

Przedsiębiorczość: rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, handel online, agroturystyka, współdzielenie sprzętów, inkubatory wiejskie,

0-5

d)

Przykłady smart realizacji w miejscowościach wpisujące się tematycznie w następujący katalog smart rozwiązań:

- inteligentne zarządzanie energią i bezpieczeństwem energetycznym,

- elementy wpływające na poprawę jakości i poziomu życia,

- usprawnienia w kontakcie pomiędzy mieszkańcami sołectwa,

- działania na rzecz środowiska naturalnego,

- działania na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej,

- promocja kultury oraz dziedzictwa materialnego

- idea społeczeństwa obywatelskiego,

- działania poprawiające poziom edukacji i rozwijające kompetencje,

- inteligentne rozwiązania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

0-10

5.

Dodatkowe atuty

0 – 35

a)

kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, specjalna oferta wyróżniająca daną miejscowość na tle innych (np. realizowanie działań promujących dziedzictwo kulinarne i lokalne - produkt kulinarny, turystyczny, oferta wsi dla społeczeństwa itp.)

0-15

b)

miejscowość zgłoszona do konkursu nie jest siedzibą gminy

0 lub 10

c)

Podkarpacki Program Odnowy Wsi – miejscowość była lub jest uczestnikiem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi (w zakresie realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi lub inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”)

0 lub 10

6.

Jakość przedłożonej dokumentacji konkursowej (m. in. rzetelność, przejrzystość i atrakcyjność przedłożonych materiałów, kompleksowość opisów)

0 – 5

RAZEM

125

 1. II etap – wizja lokalna, głosowanie internetowe
 

Kryterium

Punkty

1.

Dbałość o zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego wsi.

0-10

2.

Dbałość o estetykę krajobrazu wiejskiego (stan budynków, wygląd posesji prywatnych, itp.).

0-10

3.

Rozwój społeczno-kulturalny wsi (działające stowarzyszenia, cykliczne imprezy, dbałość o kulturę i tradycję).

0-10

4.

Wyróżniające miejscowość smart realizacje, opisujące społeczność wiejską, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju, bazując na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla poprawy jakości oraz podniesienia poziomu życia na wsi.

Smart Villages:

- Smart inicjatywy,

- Smart infrastruktura,

- Smart społeczność,

- Smart instytucje,

- Smart usługi,

0-10

5.

Ocena prezentacji, sposobu przedstawienia miejscowości
w dniu wizji lokalnej – przedstawienie walorów miejscowości, aktywność mieszkańców, ich zaangażowanie i udział
w prezentacji, zaprezentowanie znaczących elementów mających wpływ na kryteria konkursu.

0-10

6.

Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej (punkty przyznawane w zależności od zdobytego miejsca)

5 – 30
......................................

I miejsce – 30

II miejsce – 25

III miejsce – 21

IV miejsce – 18

V miejsce – 15

VI miejsce – 12

VII miejsce – 10

VIII miejsce – 8

IX miejsce – 6

X miejsce – 5

RAZEM

80

Maksymalna liczba punktów uzyskana za dwa etapy

205

IV Harmonogram konkursu

Lp.

Działanie

Wykonawca

Termin wykonania

 

1.               

Ogłoszenie konkursu

Zarząd Województwa/Departament PROW

Lipiec/Sierpień 2023 r.

2.               

Termin nadsyłania zgłoszeń
i materiałów

Gminy

do 31.08.2023 r.

3.               

Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych i poinformowanie gmin

Przewodniczący komisji konkursowej

Wrzesień 2023 r.

4.               

Wizje lokalne

Komisja Konkursowa

Wrzesień/październik 2023 r.

5.               

Głosowanie internetowe

Społeczeństwo, mieszkańcy województwa

Wrzesień/październik 2023 r.

6.               

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników

Komisja Konkursowa

IV kwartał 2023 r.

7.               

Konferencja podsumowująca
i wręczenie nagród

Marszałek Województwa,

Departament PROW

IV kwartał 2023 r.

 

V Nagrody

 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe o szacunkowej wartości określonej w poniższej tabeli:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

IV – X

Wyróżnienie dla laureata w głosowaniu internetowym

ok. 8 000,00 zł

ok. 6 000,00 zł

ok. 4 000,00 zł

ok. 6 500,00 zł

ok.  500,00 zł

 1. Nagroda przyznawana jest Gminie z przeznaczeniem dla społeczności nagradzanej wsi.
 2. Laureat Konkursu otrzymuje prawo posługiwania się tytułem „Piękna wieś Podkarpacka 2023”.
 3. Miejscowość, która otrzyma największą liczbę głosów zdobytych poprzez głosowanie internetowe otrzyma wyróżnienie w ramach konkursu.

VI Postanowienia końcowe

 1. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 2. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie, przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
 3. Zgłoszenie może być wycofane na każdym etapie Konkursu przez Gminę.
 4. Organizator (Samorząd Województwa Podkarpackiego) może odwołać lub unieważnić Konkurs na każdym etapie bez podania przyczyny. Do czynności tej zostaje umocowany Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odwołanie/unieważnienie Konkursu następuje na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Departamentu PROW lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Regulamin głosowania internetowego.

Wytyczne dotyczące głosowania w konkursie w kategorii „Piękna Wieś Podkarpacka 2023”

 1. Głosowanie internetowe odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową. Adres strony internetowej: pieknawies.podkarpackie.pl
 2. Można oddać tylko jeden głos przy użyciu jednego adresu e-mail.
 3. Przy głosowaniu należy wybrać miejscowość zgłoszoną do konkursu. Akceptacja regulaminu konkursu jest wymagana przy oddaniu głosu.
 4. Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu zatwierdzenia oddanego głosu.
  Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy kliknąć aby zatwierdzić głos.
 5. W trakcie całego konkursu jak również po jego zakończeniu organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, które zostaną uznane za oddane w nieuczciwy sposób*. Wielokrotne głosowanie z jednego nr IP jest dozwolone tylko w przypadku szkół, organizacji oraz rodzin gdzie wiele osób korzysta z jednego komputera.
 6. Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną uwzględnione w łącznej punktacji.
 7. Głosy oddane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

* Niedozwolone praktyki:
Głosowanie przy użyciu robotów internetowych, używanie narzędzi do tworzenia tymczasowych, adresów e-mail, używanie wielu adresów e-mail prowadzących do jednej skrzynki e-mail (np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w takich przypadkach zostanie uznany tylko jeden głos, tworzenie sztucznych adresów email w ramach własnej domeny internetowej.

Back to top