Piękna Wieś Podkarpacka

Tarnawa - zdjęcie z lotu ptaka.

TARNAWA GÓRNA

gmina Zagórz

Tarnawa Górna to urokliwa miejscowość  położona na terenie Gminy Zagórz w Powiecie Sanockim rozpościerająca się wzdłuż potoku Tarnawka – prawobrzeżnego dopływu rzeki Osława. Z wyjątkową urodą okolicznej przyrody i krajobrazów dobrze koresponduje długa i barwna historia wsi, która po raz pierwszy była wzmiankowana w dokumentach z 1402 r. Lokacja na prawie niemieckim wzdłuż szlaku handlowego prowadzącego przez Przełęcz Łupkowską na Węgry sprzyjała rozwojowi gospodarczemu czego oznaką stała się m.in. uruchomiona w XVIII w. warzelnia soli. Co ciekawe już we wcześniejszym stuleciu Tarnawa Górna (Wyżna) rozpoczyna swój samodzielny i trwający po dziś dzień byt administracyjny pomimo faktu, iż razem z sąsiednią Tarnawą Dolną (Niżną) współtworzą w zasadzie jedną dużą miejscowość. W 1908 r. powstaje parafia rzymskokatolicka, której działalność owocuje m.in. realizowaną w latach 1924 – 1933 udową kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha. Obiekt ten wraz ze znajdującą się także w centrum wsi dawną grekokatolicką cerkwią pw. Zaśnięcia NMP z 1817 r. (budynek zamknięty w stanie trwale zabezpieczonej ruiny) są świadectwem barwnej i wielokulturowej historii Tarnawy, która od 1945 r. była siedzibą Gminnej Rady Narodowej a w latach 1973 – 1977 odrębną Gminą.

W kontekście codziennego funkcjonowania społeczności Tarnawy Górnej kluczowe znaczenie mają takie obiekty infrastruktury, jak: Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej wraz Przedszkolem Niepublicznym (uczęszczają do niej dzieci z obu Tarnaw oraz Olchowej), Dom Ludowy oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tarnawie Górnej. W tej ostatniej placówce będącej filią SPZPOZ w Zagórzu oprócz gabinetów lekarzy rodzinnych znajdują się: stacja Zespołu Ratownictwa Medycznego, poradnia kardiologiczna, punkt pobrań badań diagnostycznych, gabinet stomatologiczny a także apteka.

W Tarnawie Górnej funkcjonuje gminna sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym o łącznej długości wynoszącej ok. 10 km. Sieć została oddana do użytku końcem 2013 r. i od tamtego czasu jest systematycznie wydłużana w miarę potrzeb wynikających z rozwijającej zabudowy mieszkaniowej. Tarnawa Górna posiada sieć gazociągową, sieć telefoniczną oraz energetyczną.

W ostatnich latach na terenie miejscowości zrealizowano szereg ważnych inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej. Tak oto w 2014 r. został wybudowany pierwszy (z dwóch) mostów, który zastąpił starą, drewnianą konstrukcję mostową na potoku Tarnawka. Wspomnianą tu inwestycję opiewającą na kwotę blisko 2,5 mln zł zrealizował Powiat Sanocki z wykorzystaniem funduszy pochodzących z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zagórski samorząd wsparł kwotą 300 tys. zł Powiat Sanocki realizujący zadanie dotyczące przebudowy drogi nr 2257R Tarnawa – Kalnica. W ramach tego przedsięwzięcia została gruntownie odnowiona nawierzchnia jezdni na blisko 2,5 – kilometrowym odcinku. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa pieszych wybudowano także chodnik. Wartość zadania wyniosła ponad 2,7 mln zł z czego ponad 1,6 mln zł stanowiło dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Oprócz wspomnianych wcześniej inwestycji wybudowany został drugi, nowy most na potoku Tarnawka. Wartość tego zadania zamknęła się kwotą ponad 3,8 mln zł z czego ponad 3 mln zł stanowiła dotacja z MSWiA.

Walory przyrodniczo – krajobrazowe, barwna historia oraz rozwinięta infrastruktura są oczywiście bardzo ważne, ale o atrakcyjności danego miasta czy wsi w dużej mierze stanową pasjonaci i społecznicy działający w organizacjach pozarządowych. Na terenie Tarnawy Górnej prężnie działają: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa” oraz Fundacja Na Rzecz Kształcenia i Pomocy Uczniom w Tarnawie Górnej im. Jana Furdaka. Wśród licznych projektów realizowanych przez te organizacje, na szczególne uznanie zasługują inicjatywy na rzecz ochrony i promocji lokalnych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz cennych zasobów fauny i flory. Najlepiej je podziwiać osobiście korzystając z licznych szlaków pieszych i rowerowych przebiegających przez Tarnawę Górną, wśród których należy wymienić: Zielony szlak: Zagórz – Krysowa, Szlak Papieski, Szlak ku Pamięci – Tarnawa Górna (ścieżka przyrodniczo – historyczna), Rowerowy Szlak Ikon, Szlak „Zielony Rower”, Szlak rowerowy „Wzgórze Gruszka” czy Szlak rowerowy „Z Leska w dolinę Osławy”.

Odkrywanie bogatych walorów kulturowo – przyrodniczych Tarnawy Górnej, jak również całej południowo – wschodniej części polsko – słowackiego pogranicza z pewnością ułatwi mobilna aplikacja turystyczna "Svidnik Zagórz".

Serdecznie zapraszamy! A zatem do zobaczenia w Gminie Zagórz – Gościnnej Bramie Bieszczad!

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha w Tarnawie Górnej

Dom Ludowy w Tarnawie Górnej

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tarnawie Górnej

Dawna cerkiew pw. Zaśnięcia NMP z 1817

Jeden z dwóch mostów na potoku Tarnawka

Back to top